Podmienky služby AZRhymes

Pôvodným jazykom tohto dokumentu je angličtina. v prípade konfliktu bude mať anglická verzia prednosť pred všetkými preloženými variantmi.
Anglická verzia tohto dokumentu je prístupná na adrese https://azrhymes.com/terms .

Tieto zmluvné podmienky webových stránok a pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú zmluvné podmienky a pravidlá, ktoré môžu byť občas doplnené a doplnené (ďalej len „zmluva“). ), ktoré sa vzťahujú na prístup a používanie webových stránok barnabasa szabolcsa (ďalej len „azrhymes“)t.j.https://azrhymes.com, https://riimihaku.fi, https://rime.com.hr, https://rimkereso.hu a ich subdomény („webová stránka“) vami, návštevníkom / používateľom („používateľ“) webovej stránky.

1. Prijatie podmienok a jej zmeny

1.1 Prístup používateľa na webovú stránku predstavuje uznanie a prijatie všetkých podmienok a upozornení uvedených v tejto zmluve v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek úprav a / alebo výnimiek zo strany používateľa tejto dohody. ak užívateľ žiadnym spôsobom nesúhlasí s akoukoľvek časťou týchto podmienok, podmienok a oznámení uvedených v tejto zmluve, nesmie pristupovať na webovú stránku.

1.2 AZRhymes si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a oznámenia, na základe ktorých má používateľ prístup na webovú stránku, a to bez akéhokoľvek upozornenia alebo naznačenia týchto zmien.

2. Obmedzený používateľ

2.1 Užívateľ súhlasí s tým, že vzhľadom na povahu internetu k nemu možno pristupovať v ktorejkoľvek časti sveta. materiál / informácie na tejto webovej stránke nie sú určené na použitie osobami nachádzajúcimi sa v krajinách alebo obyvateľmi krajín, ktoré obmedzujú distribúciu takýchto materiálov / informácií, ani akoukoľvek osobou v akejkoľvek jurisdikcii, kde distribúcia alebo použitie týchto materiálov / informácií alebo použitie alebo prístup webových stránok bude v rozpore so zákonom alebo inými predpismi. je zodpovednosťou každého používateľa byť si vedomý a plne dodržiavať príslušné zákony a predpisy jurisdikcie, ktorej sa užívateľ podrobuje. ak používateľ používa túto webovú stránku, berie na vedomie, chápe a súhlasí s tým, že tak robí z vlastnej iniciatívy a na svoje vlastné riziko a spoločnosť AZRhymes nenesie zodpovednosť za porušenie / porušenie akýchkoľvek právnych predpisov vzťahujúcich sa na používanie webových stránok. webová stránka nemá byť a nemala by sa vykladať ako poskytujúca alebo pozývajúca k poskytovaniu akýchkoľvek informácií obyvateľom krajín, kde AZRhymes nemá licenciu alebo oprávnenie na vykonávanie činností súvisiacich s jej cieľom.

2.2 Užívateľ ďalej súhlasí a zaväzuje sa, že nebude spätne analyzovať, upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, vytvárať odvodené diela od, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, softvér, produkty, služby alebo duševné vlastníctvo získané z webových stránok akýmkoľvek spôsobom. reprodukcia, kopírovanie obsahu na komerčné alebo nekomerčné účely a neoprávnená úprava údajov a informácií v obsahu webových stránok nie je prísne povolená bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AZRhymes a / alebo vlastníkov tretích strán. časť obsahu našich služieb alebo iných súborov však môže byť sprístupnená na stiahnutie z webových stránok, ktoré je povolené kopírovať a / alebo používať iba na osobné účely používateľa. užívateľ a / alebo akákoľvek tretia strana má zakázané prevádzkovať alebo zobrazovať túto webovú stránku a / alebo informácie zobrazené na tejto webovej stránke na akejkoľvek inej webovej stránke alebo rámcoch bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AZRhymes.

3. Zrieknutie sa záruk

3.1 Spoločnosť AZRhymes sa usilovala zabezpečiť, aby všetky informácie, ktoré poskytuje na tejto webovej stránke, boli správne, ale spoločnosť AZRhymes nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa kvality, presnosti alebo úplnosti akýchkoľvek údajov alebo informácií zobrazených na tejto webovej stránke a spoločnosť AZRhymes v žiadnom prípade nebude. spôsobom zodpovedným za nepresnosť / chybu, ak existujú. spoločnosť AZRhymes neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku týkajúcu sa webových stránok a / alebo ich obsahu a zrieka sa všetkých záruk vhodnosti na konkrétny účel a záruk predajnosti, pokiaľ ide o informácie zobrazené a komunikované prostredníctvom alebo na webových stránkach, vrátane akejkoľvek zodpovednosti, zodpovednosti alebo akýkoľvek iný nárok, pokiaľ ide o akúkoľvek stratu, či už priamu alebo následnú, ktorejkoľvek osobe alebo akejkoľvek inej osobe, ktorá vznikne v dôsledku alebo z použitia akýchkoľvek informácií, ktoré sú zobrazené alebo oznámené prostredníctvom alebo na webových stránkach alebo poskytnutím služby.

3.2 AZRhymes nenesie zodpovednosť za nedostupnosť webovej stránky v akomkoľvek okamihu z akéhokoľvek dôvodu. užívateľ chápe a súhlasí s tým, že akýkoľvek materiál a / alebo údaje stiahnuté alebo inak získané od spoločnosti azrhymes prostredníctvom webových stránok sa robia výlučne podľa jeho uváženia a rizika a bude niesť výhradnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie svojich počítačových systémov alebo akúkoľvek inú stratu, ktorá vznikne v dôsledku takýchto materiál a / alebo údaje.

4. Odkazy na stránky tretích strán

4.1 Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo môžu obsahovať prvky akejkoľvek povahy iných webových stránok na tejto webovej stránke („prepojené stránky“). prepojené stránky nie sú pod kontrolou spoločnosti AZRhymes alebo webových stránok a spoločnosť AZRhymes nie je zodpovedná za obsah akejkoľvek prepojenej stránky, okrem iného ani za akýkoľvek odkaz alebo reklamu obsiahnutú na prepojenej stránke, ani za žiadne zmeny alebo aktualizácie prepojenej stránky. AZRhymes nie je zodpovedná za akúkoľvek formu prenosu, ktorú užívateľ prijme z akejkoľvek prepojenej stránky. zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená implikáciu akejkoľvek povahy spoločnosťou AZRhymes alebo webom prepojených stránok alebo akýmkoľvek spojením s ich prevádzkovateľmi alebo vlastníkmi.

4.2 AZRhymes nie je zodpovedná za žiadne chyby, vylúčenia, vynechania alebo vyhlásenia na akejkoľvek prepojenej stránke alebo za akýkoľvek odkaz obsiahnutý v prepojenej stránke. od používateľa sa vyžaduje, aby si sám overil presnosť všetkých informácií, skôr ako sa bude spoliehať na také informácie o týchto produktoch alebo službách, o ktorých si myslí, že môžu byť pre používateľa prospešné.

5. Povinnosti užívateľa

5.1 Ako podmienku prístupu a používania webových stránok sa používateľ zaručuje, že nebude používať webové stránky na účely, ktoré sú v súčasnosti v rozpore s právnymi predpismi v rámci alebo mimo indie nezákonné alebo nezákonné alebo ktoré táto dohoda zakazuje. okrem toho sa webová stránka nebude používať žiadnym spôsobom, ktorý by ju mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť alebo zhoršiť alebo narušiť použitie a / alebo potešenie z webovej stránky inou stranou alebo porušiť práva duševného vlastníctva spoločnosti AZRhymes alebo akejkoľvek tretej strany.

6. Kontaktujte nás funkciu

6.1 Používateľom budú na webových stránkach poskytované funkcie kontaktujte nás. používatelia budú môcť poskytnúť svoje kontaktné údaje, aby umožnili spoločnosti AZRhymes kontaktovať ich.

6.2 Používateľom môžu byť ďalej poskytované funkcie na kontaktovanie AZRhymes, kladenie otázok, komentárov alebo interakciu s AZRhymes. avšak spoločnosť azrhymes je podľa vlastného uváženia a je v rámci svojich práv odpovedať, odpovedať alebo rozhodnúť sa neodpovedať na akékoľvek takéto otázky alebo komentáre.

6.3 Používaním uvedených funkcií používateľ umožňuje spoločnosti AZRhymes, aby ich kontaktovala so svojimi registrovanými údajmi, kvôli objasneniu alebo z času na čas ponúkla akúkoľvek inú službu.

7. Porušenie

7.1 Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie opravné prostriedky, ktoré má AZRhymes k dispozícii na základe tejto dohody alebo podľa platných právnych predpisov, môže AZRhymes obmedziť činnosť používateľa, varovať ostatných používateľov pred činnosťami používateľa, okamžite dočasne / na neurčito pozastaviť alebo ukončiť používanie webových stránok používateľom alebo odmietnuť poskytnúť používateľovi prístup na webovú stránku, ak užívateľ porušuje túto dohodu.

8. Vlastníctvo a vlastné práva

8.1 Obsah webových stránok a všetky autorské práva, patenty, ochranné známky, servisné značky, obchodné názvy a všetky ďalšie práva duševného vlastníctva, ktoré vlastní, sú vlastníctvom spoločnosti AZRhymes alebo s platnou licenciou pre spoločnosť AZRhymes a sú chránené príslušnými indickými a medzinárodnými autorskými právami a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. užívateľ berie na vedomie, chápe a súhlasí s tým, že nebude mať, ani nebude oprávnený požadovať, žiadne práva k obsahu webových stránok a / ani k ich akejkoľvek časti.

8.2 Tretia strana (tretie strany) povolila, aby určitý obsah na webových stránkach použil spoločnosť AZRhymes v takej forme a spôsobom, aký si azrhymes želá a spoločnosť AZRhymes sa bude usilovať o to, aby počas zverejnenia poskytla týmto tretím stranám úver. takéhoto obsahu na svojej webovej stránke. ak kedykoľvek v súvislosti s uverejnením tohto obsahu vznikne spor, ktorýkoľvek z tretích strán, má spoločnosť AZRhymes právo na odstránenie tohto obsahu alebo získanie potrebných súhlasov od tretích strán.

8.3 Akýkoľvek obsah chránený autorskými právami alebo iný vlastnícky obsah distribuovaný na alebo cez web so súhlasom vlastníka musí obsahovať príslušné upozornenie o autorských právach alebo iných vlastníckych právach. neoprávnené predkladanie alebo šírenie obsahu chráneného autorskými právami alebo iným zákonom chráneným obsahom je nezákonné a môže používateľa vystaviť osobnej zodpovednosti alebo trestnému stíhaniu.

9. Obmedzenie zodpovednosti

9.1 Užívateľ si rozumie a výslovne súhlasí, že v rozsahu povolenom na základe právnych zákonov v žiadnom prípade nebude azrhym ani žiadny z nich spoločných spoločností alebo ktorýkoli z ich príslušných prístupcov, pracovníkov, príjemcov, alebo ktokoli iný v žiadnej teórii zodpovednosti (či v zmluve, porušení, zákonnosti alebo inak) za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo príkladné škody, vrátane, ale nie, obmedzenia, škody za stratu príjmov , použitie, údaje alebo ostatné nehnuteľné straty (aj v prípade, že s týmto stranami boli také strany, známy alebo by mali poznat možnosti týchto škod), v súvislosti s používaním webových stránok alebo akýchkoľvek ich častí týchto strán.

10. Odškodnenie

10.1 Používateľ súhlasí s tým, že odškodní, bude brániť a udržiavať neškodné azrhymes, jej pridružené spoločnosti, spoločnosti skupiny a ich riaditeľov, riadiacich pracovníkov, zamestnancov, agentov, poskytovateľov služieb tretích strán a akúkoľvek inú tretiu stranu poskytujúcu akékoľvek služby spoločnosti AZRhymes vo vzťahu k webovým stránkam, či už priamo alebo nepriamo, z a proti akýmkoľvek a všetkým stratám, záväzkom, nárokom, škodám, nákladom a výdavkom (vrátane právnych poplatkov a platieb v súvislosti s nimi a s nimi spojených úrokov) uplatňovaných proti alebo vzniknutých spoločnosti AZRhymes, ktoré vzniknú z, budú výsledkom alebo môžu byť splatné z dôvodu akéhokoľvek porušenia alebo neplnenia akýchkoľvek podmienok tejto zmluvy vrátane akéhokoľvek vyhlásenia, záruky, zmluvy alebo dohody alebo záväzku, ktorý má používateľ vykonať na základe tejto dohody.

11. Oddeliteľnosť

11.1 Ak sa stanoví, že niektoré ustanovenie tejto dohody je neplatné alebo nevymáhateľné v celom rozsahu alebo sčasti, táto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť sa bude vzťahovať iba na toto ustanovenie alebo jeho časť a zostávajúca časť tohto ustanovenia a všetky ostatné ustanovenia tejto dohody sa naďalej v plnej sile a účinnosti.

12. Vyššia moc

12.1 AZRhymes nenesie zodpovednosť za akékoľvek nesplnenie niektorej zo svojich povinností podľa tejto dohody alebo poskytovania služieb alebo ich časti, ak plneniu bráni, je bránené alebo oneskorené udalosťou vyššej moci, a v takom prípade budú jeho povinnosti pozastavené z tohto dôvodu pokiaľ bude udalosť vyššej moci pokračovať.

14. Vládny zákon

14.1 Táto dohoda sa bude riadiť a konštruovať v súlade s právnymi predpismi maďarska bez ohľadu na kolízne normy. v prípade, že v súvislosti s týmto vznikne používateľovi akýkoľvek spor, bude predmetom výlučnej jurisdikcie súdov v budapešti v maďarsku.

right
after_content